|
HQ Flooring partner
bezoek ook hamat.com
Klantenservice
Sluiten

algemene voorwaarden

Deze webshop is onderdeel van TG groep B.V.
Ons vestigingsadres is Pottenbakkersstraat 6, 8601 WS Sneek
Ons postadres is Pottenbakkersstraat 6, 8601 WS Sneek
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 01164708
Ons B.T.W.-nummer is NL.8213.70.017.B01

 

Artikel 1. Algemeen

 

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Textielstra Groep B.V. (“Textielstra Groep”), aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon (“Klant”) en iedere overeenkomst tot het leveren van diensten of producten door Textielstra Groep aan een Klant.

2.       De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Textielstra Groep, voor de uitvoering waarvan door Textielstra Groep derden dienen te worden betrokken.

3.       Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Textielstra Groep en haar directie.

4.       De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Textielstra Groep en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6.       Indien Textielstra Groep niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Textielstra Groep in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 

1.       Alle offertes en aanbiedingen van Textielstra Groep zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.       Textielstra Groep kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.       De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.       Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Textielstra Groep daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Textielstra Groep anders aangeeft.

5.       Een samengestelde prijsopgave verplicht Textielstra Groep niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 3. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 

1.       De overeenkomst tot het leveren van diensten of producten tussen Textielstra Groep en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.       Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Textielstra Groep derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Textielstra Groep dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.       Textielstra Groep zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.       Textielstra Groep heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van Artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.       Levering geschiedt af bedrijf van Textielstra. De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Textielstra Groep gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment waarop zaken aan de Klant ter beschikking staan.

6.       Textielstra Groep is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.       Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Textielstra Groep de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.       De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Textielstra Groep aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Textielstra Groep worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Textielstra Groep zijn verstrekt, heeft Textielstra Groep het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan Textielstra Groep ter beschikking heeft gesteld. Textielstra Groep is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Textielstra Groep is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Klant wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Textielstra Groep zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

10.     Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Textielstra Groep gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Textielstra Groep bevoegde persoon en de Klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Textielstra Groep op en is voor de Klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

11.     Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Textielstra Groep een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

12.     Indien de Klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Textielstra Groep gehouden is, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Textielstra Groep daardoor direct of indirect ontstaan.


Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

1.       Textielstra Groep is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Textielstra Groep ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Textielstra Groep kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2.       Voorts is Textielstra Groep bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Textielstra Groep kan worden gevergd.

3.       Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Textielstra Groep op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Textielstra Groep de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.       Indien Textielstra Groep tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.       Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Textielstra Groep gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.       Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Textielstra Groep gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.       Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Textielstra Groep, zal Textielstra Groep in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Textielstra Groep extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Textielstra Groep anders aangeeft.

8.       In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Textielstra Groep vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Textielstra Groep op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9.       Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

10. Na beëindiging van de overeenkomst om welke reden ook, zal de Klant alle bij overeenkomst of op verzoek van de Klant door Textielstra Groep in voorraad gehouden zaken en anders dan in het kader van koop aan de Klant ter beschikking gestelde zaken, op eerste verzoek en ter keuze van Textielstra: (i) terstond afnemen door koop en betaling van de daarvoor verschuldigde vergoeding, of (ii) op kosten van de Klant aan Textielstra Groep terugsturen. Indien Textielstra Groep de desbetreffende zaken op moet halen, komen de kosten hiervoor voor rekening van de Klant.


Artikel 5. Overmacht

 

1.       Textielstra Groep is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Textielstra Groep geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Textielstra Groep niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Textielstra Groep of van derden daaronder begrepen. Textielstra Groep heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Textielstra Groep zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.       Textielstra Groep kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.       Indien en voor zover Textielstra Groep ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Textielstra Groep gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 6. Betaling en incassokosten

 

1.       Betaling dient steeds te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn.

2.       Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.       Textielstra Groep heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Textielstra Groep kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Textielstra Groep kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4.       De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Textielstra Groep verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5.       Indien de Klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Textielstra Groep echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 

1.       Alle door Textielstra Groep aan een Klant geleverde zaken blijven eigendom van Textielstra Groep totdat de Klant alle verplichtingen, waaronder betalingsverplichtingen, uit de met Textielstra Groep gesloten overeenkomst(en) volledig is nagekomen.

2.       Het door Textielstra Groep geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.       De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Textielstra Groep veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Textielstra Groep daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Klant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Textielstra Groep ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Textielstra Groep gerechtigd tot deze penningen.

4.       Voor het geval Textielstra Groep zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Textielstra Groep en door Textielstra Groep aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Textielstra Groep zich bevinden en deze terug te nemen.


Artikel 8. Te leveren zaken

 

De door Textielstra Groep te leveren zaken voldoen naar beste weten aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.


Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

1.       Indien Textielstra Groep aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.       Textielstra Groep is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Textielstra Groep is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.       Indien Textielstra Groep aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Textielstra Groep beperkt tot maximaal het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4.       Textielstra Groep is uitsluitend aansprakelijk voor materiële schade aan eigendommen van Klant, toegebracht aan personen en vergoeding van redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van deze schade. Textielstra Groep sluit iedere aansprakelijkheid voor overige schade uit, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.       De in dit Artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Textielstra.


Artikel 10. Vrijwaring

 

De Klant vrijwaart Textielstra Groep voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Textielstra Groep toerekenbaar is. Indien Textielstra Groep uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Textielstra Groep zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Textielstra Groep, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Textielstra Groep en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Klant.


Artikel 11. Intellectuele eigendom

 

Textielstra Groep behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere

intellectuele wet- en regelgeving. Textielstra Groep heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 12. Privacy; verwerking persoonsgegevens

 

1.       Textielstra Groep verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor het nemen van precontractuele maatregelen, het uitvoeren van de overeenkomst, het (doen) ondernemen van marketingactiviteiten en het (doen) uitvoeren van marktonderzoek, alsmede voor andere doeleinden als vermeld in de privacy statement.

2.       Bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen tevens persoonsgegevens van derden worden verwerkt. Partijen komen overeen dat de Klant in dat kader als verantwoordelijke moet worden aangemerkt en Textielstra Groep als bewerker. De Klant verleent hierbij aan Textielstra Groep de opdracht Textielstra Groep om die persoonsgegevens namens de Klant te verwerken ter uitvoering van de Overeenkomst. De Klant staat er jegens Textielstra Groep voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvinden, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. De Klant vrijwaart Textielstra Groep tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze persoonsgegevensverwerkingen.

3.       Textielstra Groep zal alle persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Zij zal in dat kader onder meer passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens.


Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 

1.       Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Textielstra Groep partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2.       De rechtbank Noord-Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3.       Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  • bezorgingLevering op kantoor
  • bezorgingGemakkelijk en snel te bestellen!